DedeCms图片集模板实现点击图片进入下一页

dedecms的图片集模板里面的图片展示功能太勉强,习惯了点击图片查看下一张图的网友们很不习惯。那么,此功能能否在dedecms上实现?又该如何实现呢?嘉绵之恋在此给大家分享一下实现的方法。
 
此教程教大家如何实现DedeCms图片模型,点击图片进入下一张图片,最后一张图片进入下一篇图片。(亲测有效
嘉绵之恋用于测试的是DedeCmsV5.7SP1版本,其他版本未测试,请慎用。
 
首先打开include/arc.archives.class.php
 
1、672行处插入以下内容,即“解析模板,对内容里的变动进行赋值”注释的上一行:
 
//点击进入下一页   
    function ClickPicNext($ismake=1,$aid,&$body)   
    {   
        global $cfg_rewrite;   
        if($this->NowPage!=$this->TotalPage)   
        {   
            $lPage=$this->NowPage+1;   
            if($ismake==1)   
            {   
                $body=preg_replace("/<(img|IMG)(.*)(src|SRC)=[/"|'| ]{0,}((.*)>)/isU","<a href='".$this->NameFirst."_".$lPage.".".$this->ShortName."'>"."/${0}"."</a>",$body);   
            }   
            else
            {   
                $PageList="<a href='view.php?aid=$aid&pageno=$lPage'>"."/${0}"."</a>";   
                if($cfg_rewrite == 'Y')   
                {   
                    $PageList = str_replace(".php?aid=","-",$PageList);   
                    $PageList = preg_replace("/&pageno=(/d+)/i",'-//1.html',$PageList);   
                }   
                $body=preg_replace("/<(img|IMG)(.*)(src|SRC)=[/"|'| ]{0,}((.*)>)/isU",$PageList,$body);   
            }   
        }   
        else
        {   
            $body=preg_replace("/<(img|IMG)(.*)(src|SRC)=[/"|'| ]{0,}((.*)>)/isU",$this->GetPreNext('imgnext'),$body);   
        }   
        return $body;   
    }
 
2、
 
$this->PreNext['next'] = "下一篇:<a href='$mlink'>{$nextRow['title']}</a> ";
 
下面插入如下内容(大概在825行):
 
$this->PreNext['imgnext'] ="<a href='$mlink'>"."/${0}"."</a>";
 
3、
 
$this->PreNext['next'] = "下一篇:没有了 ";
下面插入如下内容(大概在830行):
 
$this->PreNext['imgnext'] ="<a href='$mlink'>"."/${0}"."</a>";
 
4、
 
$this->Fields[$this->SplitPageField] = $this->SplitFields[$pageNo – 1];
下面插入如下内容(大概在715行):
 
if($ClickPicNext)  
            {  
                $this->Fields[$this->SplitPageField]=$this->Fields[$this->SplitPageField];  
            }  
            else
            {  
                $this->Fields[$this->SplitPageField]=$this->ClickPicNext($ismake,$this->Fields['id'],$this->Fields[$this->SplitPageField]);  
            }
 
5、
 
else if($gtype=='nextimg'){   
                      
            $rs =  $this->PreNext['nextimg'];   
        }
下面插入如下内容(大概在849行):
 
else if($gtype=='imgnext')   
        {   
        $rs =  $this->PreNext['imgnext'];   
        }
修改上面五处即可实现点击图片进入下一张图片,点击最后一张图片进入下一篇图集。
 
温馨提示:
1、修改的时候请注意备份,以免出错。
2、上面提到的“大概在N行”仅供参考,实际操作中建议使用 ctrl+f 搜索具体的代码位置。

①本站所有织梦模板资源均来自用户分享和网络收集,如果侵犯了您的权益,请联系网站客服处理
②本站提供的织梦源码,均带数据及演示地址。可以在任一源码详情页查看演示地址。
③由于博主时间紧缺,所有模板源码不提供技术支持。仅部分收费原创源码提供售后
④如遇模板源码下载链接打不开或者有错误,请联系网站客服QQ指出纠正。
人民币与金币汇率为1比1,即1元=1金币
织梦楼 » DedeCms图片集模板实现点击图片进入下一页

发表回复

加入织梦楼永久VIP 海量资源免费下载

目前为止共有 2175 位会员加入